Services

พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Develop)
 • พัฒนาโปรแกรม Web Application ภาษาที่ใช้ Java, PHP
  • โปรแกรมบันทึกการประชุม พิมพ์บัตรผู้เข้าร่วมประชุม
  • โปรแกรมพิมพ์ลาเบลบาร์โค้ด
 • พัฒนาโปรแกรม Windows Application ภาษาที่ใช้ PowerBuilder ตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนา
  • โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลบาร์โค้ด ติดต่อกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถส่ง Command ให้กับ Printer เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงามได้
  • โปรแกรมติดต่อเครื่องชั่งเพื่อบันทึกน้ำหนักและพิมพ์ลาเบลบาร์ดค้ด ติดต่อกับเครื่องชั่งดิจิตอลผ่าน Port RS232
  • โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อราคาทรัพย์สิน
 • พัฒนาโปรแกรมบน Mobile Computer ภาษาที่ใช้ C#.NET ตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนา
  • โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน
  • โปรแกรมเช็คสต็อคสินค้า
  • โปรแกรมตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุหรือขนส่ง
อบรมการเขียนโปรแกรม (Software Training)
 • อบรมการเขียนโปรแกรม Web Application โดยใช้ภาษา Java (Spring Framework)
 • อบรมการเขียนโปรแกรม Windows Application โดยใช้ภาษา PowerBuilder พัฒนาแบบ OOP
 • อบรมการเขียนโปรแกรม Mobile Computer (Handheld) OS: Windows CE, Windows Mobile โดยใช้ภาษา C#.NET
โปรแกรมสำเร็จรูป (Software Product)
จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดย iSoftBiz
บริการอื่นๆ (Other Services)
 • รับโอนถ่ายข้อมูล (Transfer Data)
  • ถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่าไปฐานข้อมูลใหม่ (Transfer Data From Old Database To New Database)
  • ถ่ายโอนข้อมูลจากไฟล์เข้าไปยังฐานข้อมูล (Transfer Data From File To Database)
  • ถ่ายโอนข้อมูลจาก Hard Copy ไปยังฐานข้อมูล (Transfer Data From Hard Copy To Database)