Label Barcode Weight Scale

โปรแกรมพิมพ์ลาเบลบาร์โค้ดเพื่อติดสินค้า โดยรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอล ผ่าน Port RS232
รูปแบบโปรแกรมเป็นแบบ Windows Application ฐานข้อมูล SQL Server ใข้ภาษา PowerBuilder ในการพัฒนา

Project Name

Label Barcode Weight Scale

Customer
New Concept Product Co., Ltd.
Detail
  • Windows Application (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
  • Programming Language: PowerBuilder
  • Database: Microsoft SQL Server
  • ติดต่อกับเครื่องชั่งดิจิตอล (Weight Scale) ส่งข้อมูลผ่าน Port RS232
  • ต่อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลบาร์โค้ด (Barcode Printer) ใช้ชุดตัวอักษรบาร์โค้ดที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ ทำให้ได้บาร์โค้ดที่สวยงาม
  • พิมพ์ลาเบลซ้ำได้
  • Export ข้อมูลการพิมพ์ลาเบลของแต่ละรหัสสินค้า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
  • รายงานการพิมพ์ลาเบลประจำวัน