Kids To Car

ระบบการมารับนักเรียน (Kids To Car) เป็นระบบแบบ Client-Server และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Handheld
การทำงานของระบบคือ ผู้ปกครองขับรถมารับนักเรียน ซึ่งต้องนำบัตร Kids To Car มาด้วย สำหรับใช้สแกนบาร์โค้ดโดยเครื่อง Handheld จากนั้นข้อมูลจะแสดงผลที่หน้าจอทีวีที่อยู่ในโรงเรียน คุณครูจะนำนักเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎบนหน้าจอทีวีไปส่งให้กับผู้ปกครองยังบริเวณจุดรับนักเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องจอดรถคอยนาน ทำให้ลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นภายในบริเวณโรงเรียน

Project Name

Kids To Car System

ระบบการมารับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

Customer
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
Detail
  • Client-Server Application
  • ทำงานร่วมกับ Handheld
  • MySQL Database
  • สแกนบัตร kids To Car ของผู้ปกครองที่มารับ เพื่อนำไปแสดงผลที่จอทีวีในโรงเรียน
  • คุณครูพานักเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง แล้วสแกนบัตรออก
  • ลดปัญหาการจราจรที่แน่นหนาภายในบริเวณโรงเรียน
  • รายงานการมารับนักเรียนประจำวัน