Author: Lam

Label Barcode Weight Scale

โปรแกรมพิมพ์ลาเบลบาร์โค้ดเพื่อติดสินค้า โดยรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอล ผ่าน Port RS232
รูปแบบโปรแกรมเป็นแบบ Windows Application ฐานข้อมูล SQL Server ใข้ภาษา PowerBuilder ในการพัฒนา

Project Name

Label Barcode Weight Scale

Customer
New Concept Product Co., Ltd.
Detail
 • Windows Application (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
 • Programming Language: PowerBuilder
 • Database: Microsoft SQL Server
 • ติดต่อกับเครื่องชั่งดิจิตอล (Weight Scale) ส่งข้อมูลผ่าน Port RS232
 • ต่อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลบาร์โค้ด (Barcode Printer) ใช้ชุดตัวอักษรบาร์โค้ดที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ ทำให้ได้บาร์โค้ดที่สวยงาม
 • พิมพ์ลาเบลซ้ำได้
 • Export ข้อมูลการพิมพ์ลาเบลของแต่ละรหัสสินค้า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
 • รายงานการพิมพ์ลาเบลประจำวัน

Kids To Car

ระบบการมารับนักเรียน (Kids To Car) เป็นระบบแบบ Client-Server และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Handheld
การทำงานของระบบคือ ผู้ปกครองขับรถมารับนักเรียน ซึ่งต้องนำบัตร Kids To Car มาด้วย สำหรับใช้สแกนบาร์โค้ดโดยเครื่อง Handheld จากนั้นข้อมูลจะแสดงผลที่หน้าจอทีวีที่อยู่ในโรงเรียน คุณครูจะนำนักเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎบนหน้าจอทีวีไปส่งให้กับผู้ปกครองยังบริเวณจุดรับนักเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องจอดรถคอยนาน ทำให้ลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นภายในบริเวณโรงเรียน

Project Name

Kids To Car System

ระบบการมารับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

Customer
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
Detail
 • Client-Server Application
 • ทำงานร่วมกับ Handheld
 • MySQL Database
 • สแกนบัตร kids To Car ของผู้ปกครองที่มารับ เพื่อนำไปแสดงผลที่จอทีวีในโรงเรียน
 • คุณครูพานักเรียนมาส่งให้กับผู้ปกครอง แล้วสแกนบัตรออก
 • ลดปัญหาการจราจรที่แน่นหนาภายในบริเวณโรงเรียน
 • รายงานการมารับนักเรียนประจำวัน